BELEDİYEMİZ İŞLETMELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SARF VE TEMİZLİK MALZEMESİ

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

TİRE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz işletmelerinde kullanılmak üzere sarf ve temizlik malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1027491

 

1-İdarenin
a) Adı : TİRE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : CUMHURIYET MAHALLESI 29 EKİM CADDESI 19 35900 TİRE/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 4443503 – 2322701347
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Belediyemiz işletmelerinde kullanılmak üzere sarf ve temizlik malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı, 32 kalem sarf ve temizlik malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumunda (Atatürk Mahallesi Bayrak Caddesi No: 11 Tire / İZMİR ) bulunan İdaremiz deposuna teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İdare gerekli gördüğü takdirde ürünleri bir kez yetkili laboratuvara analize gönderebilecek ve ücretler yüklenici firma tarafından ödenecektir. Kullanılacak ürünler teknik şartnameye uygun olsalar dahi, kullanım esnasında istenilen performansı göstermek zorundadır. Yükleme, nakliye, boşaltma ve istifleme yükleniciye aittir. Yüklenici, malları düzgün bir şekilde istifleyerek yerleştirecektir. Ürünler uygun ambalajlarda getirilecektir. Herhangi bir aparatla kullanılan ürünler, idare tarafından hali hazırda kullanılan aparatlarla uyumlu olmak zorundadır. Yüklenici uygun olmayan malzeme veya malzemeleri aynı gün içerisinde uygun haliyle değiştirmek ve tedarik etmek zorundadır. Mal sevkiyatlarında mutlaka yüklenici tarafından irsaliye düzenlenecektir.
d) İşe başlama tarihi : 23.10.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.10.2023 – 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 19 TİRE / İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No:ILN01898508

BELEDİYEMİZ İŞLETMELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SARF VE TEMİZLİK MALZEMESİ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.