İZMİR GELENEKSEL KAPALI DURAK YAPILMASI

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZMİR GELENEKSEL KAPALI DURAK YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/989382

 

1-İdarenin
a) Adı : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
b) Adresi : İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültür Park 3 Nolu Hol Oda No:3059 KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2322934474 – 2322934145
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : İZMİR GELENEKSEL KAPALI DURAK YAPILMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet otobüs durağı yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konak/İZMİR
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 80 (Seksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.10.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kültür Park 3 Nolu Hol İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan B / III  grubu bina işleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği  veya Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 #ilangovtr

Basın No:ILN01898344

İZMİR GELENEKSEL KAPALI DURAK YAPILMASI

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

22 Yorum

 1. buy lipitor generic oral lipitor 20mg atorvastatin 80mg uk

 2. order propecia 1mg pill buy diflucan 100mg online cheap buy forcan without prescription

 3. brand cipro 1000mg – bactrim 960mg without prescription augmentin 625mg sale

 4. buy ciprofloxacin pills – cipro 1000mg pills augmentin 625mg usa

 5. metronidazole 400mg for sale – cefaclor 250mg capsules zithromax price

 6. ciplox 500 mg tablet – order chloramphenicol online erythromycin price

 7. valtrex ca – diltiazem 180mg pills zovirax price

 8. buy stromectol 2mg – buy cefixime generic buy tetracycline pills

 9. flagyl 400mg uk – cheap amoxil for sale order azithromycin 500mg

 10. ampicillin online order acillin tablet amoxil online order

 11. order lasix sale – purchase tacrolimus sale buy generic captopril over the counter

 12. buy zidovudine 300 mg without prescription – order glycomet for sale allopurinol 100mg us

 13. order clozaril 100mg generic – clozapine pill order pepcid 20mg pill

 14. quetiapine 50mg ca – fluvoxamine 50mg brand eskalith oral

 15. where can i buy clomipramine – aripiprazole 20mg cheap doxepin sale

 16. order hydroxyzine 10mg generic – order escitalopram 20mg for sale endep medication

 17. amoxicillin cheap – purchase axetil without prescription ciprofloxacin 1000mg us

 18. buy augmentin 625mg pills – buy acillin sale buy generic baycip for sale

 19. oral clindamycin – buy terramycin without a prescription buy chloramphenicol pills for sale

 20. order zithromax pills – tetracycline 500mg cost cost ciprofloxacin 500mg

 21. ivermectin 6 mg over the counter – cefaclor uk buy cefaclor 250mg pills

 22. purchase albuterol generic – order theophylline 400 mg for sale order theo-24 Cr 400 mg online