DÜNYA KOLEJİNDE VERGİ HAFTASI PROGRAMI YAPILDI

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

 

Yarınlara İz Bırak Projesi kapsamında, Ödemiş Vergi Dairesi, Dünya Koleji öğrencilerine vergi haftası programı gerçekleştirdi. Programda Ödemiş Vergi Dairesi Müdürü Taner Doğu, Dünya Koleji ortaokul ve lise öğrencilerine vergi bilinci konusunda açıklamalar yaptı.

 

“1990 yılından bu yana her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftasında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu yıl 35. Vergi Haftasını kutlamaktayız.

 

Devletin; kamu hizmetlerini gerçekleştirmek, harcamalarını finanse etmek, ekonomik ve sosyal hayatı düzenlemek için; kanun yoluyla ve karşılıksız olarak, gerçek ve tüzel kişilerin gelirleri, harcamaları ve servetleri üzerinden aldığı parasal tutarlara VERGİ denir.

 

Devlet tarafından toplumun tamamına sunulan, toplumun müşterek ihtiyaçlarını karşılayan ve toplumun tümüne fayda sağlayan mal ve hizmet sunumu “kamu hizmeti” olarak adlandırılır. Bu hizmetler,

Genel Kamu Hizmetleri

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri (Yarı Kamusal)

Sağlık Hizmetleri (Yarı Kamusal)

Savunma Hizmetleri olarak sınıflara ayrılmıştır.

 

Kamu hizmetleri, toplumun tüm üyelerinin herhangi bir bedel ödemeden kullanıp tüketebildiği, faydaları bölünemeyen, bir kişinin kullanım ve tüketiminin bir başkasının kullanım ve tüketimine engel olmadığı, piyasada alınıp satılamayan, boyutlarının piyasanın üretimine imkân tanımayacak kadar büyük olması nedeniyle yalnızca devletin üretmek zorunda olduğu mal ve hizmet sunumları olup;

-Günümüzde Refah devleti anlayışının daha da etkinleşmesi ve sosyal devlet olgusunun gelişimi sonucu sosyal yardım ve hizmet harcamalarını artırmış,

-Nüfus artışı,

-Doğal afet ve salgın hastalıkların artışı,

Terör olaylarının artışı ve komşu ülkelerdeki iç savaşlar nedeniyle savunma sanayi ve güvenlik harcamalarının artışı,

Sanayileşme ve teknolojinin sürekli ve küresel gelişimi sonucu arge ve teknoloji yatırımlarının artışı,-Çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji temini, eğitim ve sağlık alanlarında yapılan yatırımlar, yol, baraj, köprü yapımları, alt yapı yatırımları, makine ve teçhizat alımları, taşıt alımları, büyük onarım giderlerinin artışı kamu hizmetlerinin hacimsel yoğunluğunu artırmış ve devlet kamu kaynaklarını gittikçe artan oranlarda kullanmak zorunda kalmıştır.

Böyle olunca da Devlet bu harcamaları karşılayacak daha fazla kaynak ve finansmana ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Bu kaynakların içinde vergiler devletin en yüksek gelir kalemini oluşturmaktadır.

 

Dolaysız vergi, gelir/kazanç ve servet üzerinden alınan vergileri kapsamaktadır.

Dolaylı vergiler ise

kişilerin mali gücüne bakılmaksızın,

tüketime/harcamaya bağlı olarak alınan,

ürüne ödenen tutarın içerisinde yer alan,

SATIN ALINDIĞI ANDA ÖDENEN ve bu halinden ötürü anestezik yapısı kuvvetli olan KDV, ÖTV, ÖİV gibi harcama vergilerini ifade etmektedir.

 

 

2022 yılında Doğrudan Vergi türü olan şahıs ve kurumların Gelir ve Kazançları Üzerinden Alınan Vergiler toplam vergi gelirleri içinde % 30,9 gibi düşük bir orana sahip olup bu oranın %53 ü kurumlardan,       % 47 si şahıslardan toplanmıştır.  Çok acıdır ki o kadar ticari, zirai, serbest meslek kazancı ve kira geliri olan şahıs varken  % 47 lik dilimin %89’u maaş ve ücretli kesim olan MEMUR ve İŞÇİLERDEN alınan vergilerdir.

 

İthalde alınan KDV’nin gümrük vergisiyle birlikte ödendikten sonra gümrük geçişine izin verilmesi tahsilat oranının oldukça yüksek çıkmasına yol açmaktadır.

Dolaylı vergilerdeki payın artması, son tüketici üzerindeki vergi yükünde bir artışa neden olmaktadır. Çünkü temel vergi prensipleri arasında olan “dolaylı vergilerin yansıtılabilmesi” kuralı son tüketicide çalışmamaktadır ve bu vergi harcama üzerinden tahsil edildiği için gelir artışı olmadan daha fazla vergi ödenmekte, artan ve yaygınlaşan bu vergiler günün sonunda tüketici üzerinde kalmaktadır.

 

Sosyal adalet, gelir dağılımı, vergi adalet yönünden toplam vergi gelirleri içindeki dolaysız vergilerin payının artırılması, dolaylı vergilerin payının azaltılması gerektiği açıktır.

Ülkemiz vergilemede adalet ilkesi ile mali güç ölçütünü anayasasında açıkça belirleyen az sayıda OECD ülkesinden biri olmasına rağmen, OECD ülkelerinin ortalama dolaylı vergi yükü %33 seviyesinde, Türkiye de ise bu oran %69,1’ dir

 

Kamu harcamalarının ve giderlerinin milli gelirden daha hızlı bir şekilde artış göstermesi ve vergilendirme yoluyla kişilerin veya toplulukların mali ve iktisadi güçlerinde bir azalma, BAZI mükelleflerin vergiye karşı tepki duymalarına ve vergiden kısmen yada tamamen kurtulma yollarına başvurmalarına neden olmakta;

1-Vergi kaçırma ve

2-Kayıt dışı ekonomiye kayma

eğilimlerini artmaktadır.

 

Vergilendirilmesi gereken bir işin ya da olayın vergi dışı bırakılarak vergi idaresine bildirilmemesi ve ödenmesi gerekli olan verginin ödenmeyerek vergi yükünün tümünün veya bir kısmının dışında kalma çabası VERGİ KAÇIRMA’ dır ve buda kanunlarımızda suçtur.

Mal ve hizmet satışlarında fatura, serbest meslek makbuzu, fiş düzenlememek veya eksik düzenlemek, kira gelirlerinin gizlenmesi, sahte (naylon) fatura kullanımı belli başlı vergi kaçırma  yöntemlerindendir.

 

Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen ve bu sebeple denetlenemeyen merdiven altı üretim ve yurt dışından ülkeye vergisi ödenmeden sokulan kaçak mal ekonomisi de KAYIT DIŞI EKONOMİ’dir. Bu malları üretenler ve yurda kaçak yollarla sokanlar vergi dairesine kayıt olmaksızın çalışırlar, imal edilen mal miktarını gizlerler ve korsan mal üretirler ve bunları faturasız, fişsiz satarlar.

Ülkemizde kamu gelirleri içinde çok büyük bir paya sahip olan vergi gelirlerinin yeterli düzeye ulaştırılamamasının ve bizim katlandığımız yüksek oranlı dolaylı vergilerin yükünün günden güne artışının en önemli sebebi vergi kayıp ve kaçaklarıdır.

Bu durum vergi bilinci ve ahlakına sahip vergiye gönüllü uyum gösteren mükellefleri her yönden olumsuz etkilemektedir.

Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından verginin önemini bilen toplum bireylerinin, vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmedeki istekliliklerinin düzeyine VERGİ BİLİNCİ denilmektedir.

Vergi bilincinin yüksek olduğu toplumlarda bireyler ödedikleri vergilerin devlet tarafından nerelere harcandığını bilirler ve bunun neticesinde, üzerlerine düşen vergi ile ilgili yükümlülüklerini kendilerinden beklenildiği gibi ve isteyerek yerine getirirler. Vergi bilinci gelişmiş mükellefler gelirlerine ilişkin bilgilerini dürüst bir şekilde sunarak, vergi yükümlülüğünü yerine getirme konusunda memnuniyet ve gurur duyarlar.

Mükelleflerin vergi bilincinin artması, vergi ahlakını da artıran bir olgudur.

Mükelleflerin vergi yasalarından doğan yükümlülüklerini, gerçeğe uygun bir şekilde yerine getirme konusundaki davranışlarının düzeyine VERGİ AHLAKI denilmektedir. Vergi ahlakı, vergi ödemeye yönelik ahlaki bir zorunluluk ya da vergi ödeyerek topluma katkıda bulunma inancı olarak da düşünülebilir.

Vergi bilinci ve vergi ahlakı yüksek mükellefler tarafından vergiye ilişkin yükümlülüklerin eksiksiz, zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirilmesi ve vergiye ilişkin kayıtların doğru tutulması, beyannamelerin kanunlarda belirtilen sürelerde verilmesi, borçların doğru hesaplanması ve bildirilmesi ve borçların süresinde ödenmesiyle vergiye gönüllü uyumu sağlanmış olurlar.

 

Vergiye uyum gösteren bireyler, vergi ödemeyi vatandaşlık görevi, vergi kaçırmayı ise ahlakdışı görürler ve ahlak düzeyi yüksek olan bireylerin vergiye uyum düzeyi de yüksek olur.

VERGİ,

BAZILARI İÇİN DEĞİL; HERKES İÇİN

“ANAYASAL BİR ÖDEV, AHLAKİ BİR GÖREVDİR.”

Vergi bilincine sahip olmayan insanlar, vergi ödevlerini tam ve zamanında yerine getiren binlerce belki milyonlarca insanın kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını gasbetmekte ve daha da önemlisi devleti; bütçe açığını kapatmak ve kamu harcamalarının finansmanı borçlanma gibi finansman kaynaklarına  yönelmeye zorlamaktadırlar.

Bizlere düşen görev ise;

Vergiye tabi bir gelir elde ettikten sonra dışsal herhangi bir baskıya gerek kalmadan, gönüllü olarak ve bunu kendimize vatandaşlık görevi ve ödev bilerek gelirlerimizi tam ve eksiksiz beyan edip vergisini ödemektir. Vergi bilinci, vergi ahlakı ve kültürü oturmuş ve vergiye gönüllü uyumu yüksek vatandaşlar olarak; merdiven altı sağlıksız ve kalitesiz ürünler ile kaçak olarak yurda sokulmuş ürünleri almayalım, bazen hiçbir neden olmaksızın unutarak veya fiş almanın gerekliliğini bilmeyerek istemediğimiz fiş ya da faturaları yaptığımız her alış verişte isteyelim, bu belgeleri vermeyen yerlerden alış veriş yapmayalım ve ihbarda bulunalım.

Unutmayın!!!

Alınmayan her fiş veya fatura bazılarının sebepsiz zenginleşmesine, bizlerin ve devletin fakirleşmesine; daha da önemlisi devlet tarafından bize sunulacak daha iyi bir kamu hizmetinden ya da sunulmasını isteme hakkından vazgeçmemize neden olacaktır.”

 

 

 

 

 

DÜNYA KOLEJİNDE VERGİ HAFTASI PROGRAMI YAPILDI

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

77 Yorum

 1. 24 Şubat 2024, 04:14

  Escort Sakarya Bayan Birbirinden güzel kadınlarla alakadar ne ararsanız bulabileceğiniz Bayan arkadaş arama sayfası sizin için 24 saat hizmet sunar.

 2. purchase lipitor online buy atorvastatin 40mg pills buy atorvastatin 20mg generic

 3. lipitor 80mg usa lipitor 10mg generic buy lipitor 20mg generic

 4. cost atorvastatin buy lipitor no prescription atorvastatin 20mg ca

 5. proscar 1mg us diflucan 200mg brand forcan pills

 6. propecia for sale online fluconazole 200mg cheap fluconazole generic

 7. buy finasteride 1mg online buy fluconazole paypal buy cheap fluconazole

 8. cipro pills – buy ethambutol online amoxiclav pills

 9. order baycip without prescription – buy cephalexin 500mg buy augmentin 625mg generic

 10. order ciprofloxacin – cephalexin generic augmentin over the counter

 11. ciprofloxacin online order – augmentin price purchase amoxiclav generic

 12. baycip without prescription – purchase septra online cheap augmentin 1000mg generic

 13. order cipro pill – cephalexin cheap augmentin pill

 14. buy flagyl 400mg pill – order azithromycin 250mg generic buy azithromycin pills

 15. order ciplox 500mg generic – amoxicillin 500mg cheap
  erythromycin 500mg price

 16. buy cheap generic metronidazole – oxytetracycline without prescription order azithromycin online cheap

 17. ciplox generic – buy tindamax 300mg pill generic erythromycin 500mg

 18. oral ciplox – trimox generic
  buy erythromycin pills

 19. valacyclovir 500mg ca – buy generic valacyclovir online purchase acyclovir without prescription

 20. cost valacyclovir 1000mg – nemasole medication cost acyclovir 400mg

 21. ivermectin 6mg for humans for sale – buy generic sumycin for sale cost tetracycline 500mg

 22. purchase valacyclovir pill – nemasole tablet acyclovir 800mg cheap

 23. ivermectin 3mg online – ciprofloxacin 500 mg oral cheap tetracycline

 24. ivermectin stromectol – buy generic co-amoxiclav for sale tetracycline 250mg us

 25. metronidazole 200mg pill – brand oxytetracycline 250mg order zithromax generic

 26. how to get metronidazole without a prescription – terramycin 250 mg tablet order zithromax 500mg sale

 27. oral acillin buy amoxicillin online cheap amoxil online

 28. acillin generic acticlate price cheap amoxil online

 29. ampicillin tablet acticlate price buy amoxicillin

 30. purchase furosemide sale – order minipress generic order captopril 25mg generic

 31. buy generic furosemide over the counter – buy prograf 1mg generic order capoten 25 mg

 32. buy furosemide 40mg for sale – lasix 40mg drug purchase capoten generic

 33. buy metformin 500mg for sale – sulfamethoxazole for sale order lincocin 500mg online

 34. buy retrovir 300 mg generic – buy glucophage without a prescription allopurinol 100mg over the counter

 35. buy zidovudine 300mg sale – order lamivudine generic order zyloprim for sale

 36. zidovudine 300mg usa – glucophage oral purchase allopurinol pills

 37. clozapine 100mg cost – order amaryl generic buy pepcid online

 38. buy clozaril 50mg online – cheap ramipril 5mg famotidine over the counter

 39. order clozapine – buy pepcid online buy cheap famotidine

 40. quetiapine 50mg canada – order eskalith without prescription buy eskalith online

 41. 29 Mart 2024, 23:23

  Monitoruj telefon z dowolnego miejsca i zobacz, co dzieje się na telefonie docelowym. Będziesz mógł monitorować i przechowywać dzienniki połączeń, wiadomości, działania społecznościowe, obrazy, filmy, WhatsApp i więcej. Monitorowanie w czasie rzeczywistym telefonów, nie jest wymagana wiedza techniczna, nie jest wymagane rootowanie.

 42. quetiapine 100mg generic – buy bupron SR buy eskalith tablets

 43. purchase anafranil online – doxepin 25mg pill order doxepin

 44. buy generic atarax 10mg – generic sarafem 40mg purchase amitriptyline online

 45. buy hydroxyzine generic – lexapro online buy buy endep 10mg

 46. 31 Mart 2024, 17:32

  Jeśli Twój mąż usunął historię czatów, możesz także skorzystać z narzędzi do odzyskiwania danych, aby odzyskać usunięte wiadomości. Oto kilka powszechnie używanych narzędzi do odzyskiwania danych:

 47. hydroxyzine 25mg pill – escitalopram 20mg over the counter amitriptyline without prescription

 48. buy anafranil pills – paxil sale purchase doxepin generic

 49. clomipramine 50mg without prescription – purchase paxil online buy sinequan 25mg online cheap

 50. buy augmentin 375mg online cheap – buy bactrim generic buy ciprofloxacin 1000mg online cheap

 51. amoxil online – buy amoxicillin sale ciprofloxacin 500mg for sale

 52. cheap amoxil online – buy cephalexin 250mg pill cipro 500mg tablet

 53. purchase augmentin – myambutol 1000mg drug cipro uk

 54. cost augmentin – ampicillin where to buy buy ciprofloxacin without a prescription

 55. order cleocin online – purchase chloramphenicol sale cheap chloramphenicol generic

 56. oral cleocin – buy generic vantin 200mg purchase chloromycetin generic

 57. purchase zithromax online – order ciplox generic buy generic ciplox over the counter

 58. cleocin 150mg pills – order oxytetracycline 250mg pills buy cheap chloromycetin

 59. buy zithromax 250mg for sale – order flagyl 200mg ciprofloxacin 500 mg brand

 60. buy generic azithromycin for sale – purchase flagyl generic buy ciplox 500mg without prescription

 61. cheap stromectol – aczone cheap order cefaclor 250mg

 62. order albuterol sale – advair diskus inhaler theophylline 400 mg tablet

 63. albuterol 2mg pill – phenergan where to buy order theo-24 Cr 400 mg sale

 64. buy cheap ventolin – order generic seroflo theo-24 Cr 400 mg sale

 65. ivermectin 12 mg without a doctor prescription – order cefaclor buy cefaclor 250mg online cheap

 66. generic stromectol – order cefaclor pills buy cefaclor no prescription

 67. desloratadine canada – generic albuterol order asthma pills

 68. order clarinex generic – triamcinolone 10mg cost buy albuterol inhalator sale

 69. buy generic desloratadine – purchase beclamethasone generic buy albuterol for sale

 70. methylprednisolone 4mg online – oral depo-medrol cost astelin 10ml sprayers

 71. generic medrol – methylprednisolone 8 mg online buy azelastine 10 ml without prescription

 72. glyburide online buy – buy glucotrol without prescription forxiga 10mg uk

 73. order glyburide generic – buy glyburide paypal dapagliflozin tablet

 74. buy generic micronase online – dapagliflozin 10mg price purchase forxiga for sale

 75. buy prandin no prescription – order jardiance empagliflozin tablet

 76. purchase repaglinide sale – buy jardiance 25mg online order empagliflozin 10mg generic

 77. glycomet 1000mg tablet – order cozaar 25mg generic pill precose 50mg